SUT China

18 Fuxue Road
Changping
Beijing 102249
China

Contact
T: + 86 10 8973 1689
E: sutchina@cup.edu.cn

Chair
Frank Lim

Chair Emeritus
Menglan Duan

Secretary
Ting Sun

Technical Advisor
Shouwei Zhou

Technical Advisor
Hengyi Zeng

Treasurer
Yu Zhang

Sponsor
Laibin Zhang

Head Office

2 John Street,
London WC1N 2ES

Contact
T: + 44 020 3405 9035
E: info@sut.org